Project SEVANA/LDIM/MAEW

Project SEVANA/LDIM/MAEW

Menu

สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน2023

“พรมแดนที่เลือนหาย: บนความเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิ์”

กันยายน2566


กรุงเทพฯ อุบลราชธานีและออนไลน์

กำหนดการงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียนและลิงค์ลงทะเบียน

นิทรรศการ “พรมแดนที่เลือนหาย: บนความเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิ์”

- ภาพจากภาพเขียนสีน้ำ “คนฟิลิปปินส์สู้กับเขื่อนกาลิวา” (The Filipinos fighting the monsters of Kaliwa Dam”) โดย Aldy และทีมงานชาวบ้านฟิลิปปินส์ (ชั้นคาเฟ่)

- งานแสดงนิทรรศการผลงานอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 17 ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (ชั้น 3 และชั้น 5) - ชุดภาพถ่ายแม่น้ำโขง โดยนักกิจกรรมลุ่มน้ำโขง (ชั้น 4)

- ชุดภาพถ่าย “การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับอธิปไตยทางอาหาร” (ออนไลน์) โดย กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง (The Mekong Butterfly)/มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม/Innovation for Change (IfC)/International Rivers (IR)/โฮงเฮียนฮักแม่น้ำของตามุย และ Focus on the Global South


รายการในสถานที่

10.00-12.00 “ภาพยนตร์-สนทนา” รวมสารคดีสั้นที่คนทำอยากให้ฉายในงาน MAEW2023

-“เมื่อแม่เป็นแรงงาน” โดย “เมื่อแม่เป็นแรงงาน” โดย สำนักข่าวประชาไท เครือข่ายแรงงานภาคเหนือและมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)

-“โครงการกสิกรรมฉลาด” โดยพูวง เพ็ดไพวัน โครงการซาวนาฉลาด สปป.ลาว

- Murdering the Mekong 2023 โดย Eureka Films

14.00 ดนตรีโดย Reverberation Area

15.00 การสนทนาระหว่างเจ้าของผลงานแสดง -ชนาง อำภารักษ์ กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง

- วง Reverberation Area

- กัมพล ยาลัย ตัวแทนอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่น 17

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

เสวนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิรูประบบผูกขาดไฟฟ้าสู่มือประชาชน เพื่ออนาคตที่สะอาดและยั่งยืน”

วิทยากร

- วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เครือข่ายพลังงานและนิเวศน์วิทยาแม่น้ำโขง (MEENet)

- ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน 

- ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบการจัดเก็บพลังงาน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (ออนไลน์)

- ภาษพงศ์ กมลเวชช์ รองหัวหน้ากองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดำเนินรายการ โดย วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เครือข่ายพลังงานและนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง (MEENet)

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

วงสนทนา“อนาคตอุษาคเนย์ : ในหลากหลายมุมมอง

เปิดประเด็นการสนทนา โดย;

- ผศ. ดร.ลลิตา หาญวงษ์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย บรรณาธิการเว็บไซต์ The101.world 

- Toshi Doi, Mekong Watch 

ดำเนินการสนทนา โดยรศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

บทเพลงโดยวง The Messenger วงผู้หญิงแรงงานจากกัมพูชา (15 นาที)

เสวนา “พรมแดนที่เลือนหาย: ทุนบวกรัฐ กับ คนและสิ่งแวดล้อม”

ผู้พูดในสถานที่

- “สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ” โดยสมชาย หอมลออ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)

- “ชีวิตแรงงานข้ามชาติ” โดย Chai Jarm แรงงานข้ามชาติภาคเกษตรชาวไทใหญ่

-  “สิทธิสตรีพื้นเมืองและการต่อสู้” โดย แอ้บบี้ ดูเพล (Abby Dupale จากองค์กร LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights

ผู้พูดออนไลน์

- “รัฐ ทุนใหญ่ กับการลงทุนข้ามพรมแดน” โดย ชาลมาลี กุตตัล (Shalmali Guttal) โครงการโฟกัส (Focus on the Global South) 

- “การเมืองกับคนรุ่นใหม่: มองภูมิภาคผ่านสถานการณ์ประเทศไทย” โดย รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล

-  “แม่น้ำ ประมง และชีวิตของเรา” Aut Long ตัวแทนชาวประมงและนักวิจัยชาวบ้านจาก Coalition of Cambodia Fishers (CFF) และ Action Research Team (ART) กัมพูชา 

- “พม่าวันนี้” โดยขิ่น โอมาร์ Progressive Voice 

ดำเนินรายการโดย เปรมฤดี ดาวเรือง  โปรเจกต์เสวนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Project SEVANA South-East Asia)

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

สนทนาหลังการฉาย ภาพยนตร์สารคดี "REFLECTION: A WALK WITH WATER"

โดย

- จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่

- วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง ฝ่ายพัฒนานักสื่อสารพลเมือง สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะไทยพีบีเอส (บก.เพจอยู่ดีมีแฮง)

- ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง. อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินการสนทนาโดย อรสา ศรีดาวเรือง ผู้สื่อข่าว Voice online

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

ศิลปะแสดงสด (Performance Art) โดย- Ko Aung Khant Thu ศิลปินและนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากเมียนมาร์

วงสนทนา “ข้ามประเด็น ข้ามพรมแดน: คนรุ่นใหม่กับงานรณรงค์ในภูมิภาค” โดย

- จีวอง แคปปาทอย (Jerwin “Jhewoung” Capatoy องค์กร STEP Sierra Madre

- Ko Aung Khant Thu ศิลปินและนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากเมียนมาร์

- Sokunmolika Sethy จากองค์กร Social Action for Community Development (SACD) กัมพูชา

ดำเนินการอภิปราย โดย แกรี่ ลี (Gary Lee), องค์การแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers)

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

นักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ “สิทธิ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในมือของเรา”

โดย

- ธีรภัทร เจริญฤทธิ์ : เพราะผืนดินคือบ้าน

- ธัญญรัตน์ ลือรัตนนิติกุล : ภาษาชาติพันธุ์กับคนชายขอบ

- สุภิมล พันธุ์มณี : ความอยุติธรรมบีบคั้นให้ทิ้งถิ่น

- กัญญ์วรา หมื่นแก้ว : เสียงจากคนที่ท่านทั้งหลายบอกว่าเป็นต้นตอปัญหาป่าไม้ที่ดิน

- ลาหมึทอ ดั่งแดนวิมาน: เสียงของนักต่อสู้รุ่นใหม่

ดำเนินรายการโดย สมฤดี พิมลนาถเกษรา โปรเจกต์เสวนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

เสวนา “สดจากภาคสนาม : ความเปลี่ยนแปลง ความเดือดร้อน และอนาคตในสายตาประชาชนลุ่มแม่น้ำโขง”

- “วิถีชาวนา” โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 

- “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสะท้อนให้เห็นอะไรในภูมิภาค” โดย รศ.ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี- 

- “บ้านห้วยหมากใต้: จากเขื่อนปากมูลถึงเขื่อนพูงอย. โดย เปรมฤดี ดาวเรือง เครือข่ายประชาชนจับตาการลงทุนในเขื่อนลาว (LDIM)

อภิปรายหลังการนำเสนอ โดย รศ. ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว 

ดำเนินการอภิปราย โดย คีตนาฏ วรรณบวร โครงการโฟกัส (Focus on the Global South)

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

เสวนาและแนะนำหนังสือ “การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ:ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

- แนะนำหนังสือเล่มที่ 1 และ 2  โดย ชนาง อำภารักษ์ กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง

- โครงการท่อก๊าซในพม่า โดย ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง

- เขื่อนในสปป.ลาว โดย ไพริน เสาะสาย องค์กรแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers) 

- ความคืบหน้าคดีน้ำตาลในกัมพูชา โดย ส. รัตนมณี พลกล้า มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

- ประมวลภาพรวม การเคลื่อนไหวของ 11 กรณีและข้อมูลในหนังสือเล่มที่ 2 โดย วรวรรณ ศุกระฤกษ์ เอิร์ทไรท์อินเตอร์เนชั่นแนล (EarthRights International)

ดำเนินการอภิปรายโดย ชนาง อำภารักษ์ กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง 

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

เสวนา “ปรับตัวสู่การเป็นสังคมที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ: ประชาชนทำอะไร”

โดยตัวแทนชุมชนจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย

และกัมพูชา 

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

เสวนา “คุณค่าและทรัพยากรเมืองอุบล เมืองริมฝั่งน้ำมูลและแม่น้ำโขง” 

โดย

- คุณนิกร วีสเพ็ญ ทนายความสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมอาวุโสชาวอุบลราชธานี

- แม่สมปอง เวียงจันทน์ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล

- คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

- รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MSSRC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดำเนินรายการโดย คุณกมล หอมกลิ่น กองบรรณาธิการไทยอีสานพีบีเอส, มูลนิธิสื่อสร้างสุข

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

“เขื่อนแม่น้ำโขง ผลกระทบต่ออุบลราชธานีและคนอุบล”

- แม่สอน จำปาดอก ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแม่น้ำโขงจากอำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี

- วิทยากร โสวัตร นักเขียน

- สุจินันท์ ใจแก้ว นักกิจกรรมและเจ้าของกิจการคนรุ่นใหม่จากอำเภอเขมราฐ 

- ตัวแทนผู้ส่งภาพประกวด “เขื่อนแม่น้ำโขง ผลกระทบต่ออุบลราชธานีและคนอุบล”  

นำเสนอภาพรวมและดำเนินการเสวนาโดย เปรมฤดี ดาวเรือง โปรเจกต์เสวนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

“ผลกระทบปลายน้ำของเขื่อนต่อป่าแม่น้ำโขงที่ถูกน้ำท่วมตามฤดูกาลของแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา” 

โดย

ดร. เอียน บาร์ด  (Ian Baird) ศาสตราจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน (บรรยายเป็นภาษาลาว-อีสาน)

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

“ข้ามพรมแดนความหวาดกลัว: มุมมองจากนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภูมิภาค"

ผู้อภิปราย;

-Mr. Jerwin "Jhewoung" Capatoy จากองค์กร STEP Sierra Madre ฟิลิปปินส์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่สู้เขื่อนกาลิวาในประเทศฟิลิปปินส์

- LOEM Sreymom จากศูนย์ข้อมูลแรงงาน (Workers' Information Center) กัมพูชา

-  Phay Phanya องค์กร Mother Nature กัมพูชา

ดำเนินการพูดคุย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MSSRC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023

“การเมืองเรื่องอีสาน กับการเข้าถึงทรัพยากร” 

ดย

- วิทยากร โสวัตร นักเขียนและเจ้าของร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย

- กชกร บัวล้ำล้ำ นักเขียน อีสานเรคคอร์ด

- ดร. เอียน บาร์ด  (Ian Baird) ศาสตราจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน (สนทนาเป็นภาษาลาว-อีสาน)

ดำเนินการสนทนาโดย สดใส สร่างโศก นักวิจัยอิสระ

รับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube:สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2023